تاریخ :۸ خرداد ۱۴۰۲

صفر تا صد طراحی و اجرای سیستم آبیاری تحت فشار

 • صفر تا صد طراحی و اجرای سیستم آبیاری تحت فشار

  درباره آبیاری تحت فشار

  آبیاری از نظر علمی تعابیر مختلفی دارد اما به معنای واقعی کلمه، پخش آب روی زمین جهت نفوذ در خاک برای استفاده گیاه و تولید محصول است. از نظر علمی آبیاری را رساندن آب کافی به خاک برای رسیدن به اهدافی چون تامین آب مورد نیاز گیاه، خنک کردن محیط و ایجاد شرایط مساعد برای رشد گیاه، کم کردن یخبندان، آبشویی و غیره دانست. برای اجرای ﺳﻴﺴﺘم آﺑﻴﺎری ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر، ﻃﺮاحی و ﻛﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت اوﻟﻴﻪ از ﻗﺒﻴﻞ: ﺷﺮاﻳﻂ آب و ﻫﻮاﻳﻲ، ﺷﺮاﻳﻂ ﺧﺎک، ﺷﺮاﻳﻂ ﮔﻴﺎه، ﺷﺮاﻳﻂ ﭘﺴﺘﻲ و ﺑﻠﻨﺪی زﻣﻴﻦ، راه‌های دﺳﺘﺮﺳﻲ، ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز، ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺎزار و… ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺮای اﺟﺮای ﻃﺮح ﺿﺮوری است.

  اﻃﻼﻋﺎت اولیه مورد ﻧﻴﺎز ﻃﺮاﺣﻲ ﺳﻴﺴﺘم آﺑﻴﺎری ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر (ﺑﺎراﻧﻲ و ﻣﻮﺿﻌﻲ) شامل موارد ذیل است؛
  • ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺳﻴﺴﺘم آﺑﻴﺎری ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر
  • ﺟﺎﻳﮕﺎه سیستم آﺑﻴﺎری ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر در ایران
  • اﺻﻮل ﻛﻠﻲ ﻃﺮاﺣﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ آﺑﻴﺎری تحت فشار
  • اﻣﻜﺎنﺳﻨﺠﻲ اﺟﺮای ﺳﻴﺴﺘﻢ آﺑﻴﺎری ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر
  • ﺗﻬﻴﻪ ﻧﻘﺸﻪ ﮔﺴﺘﺮه ﻃﺮح آبیاری قطره‌ای
  • ﻗﻄﻌﻪﺑﻨﺪی، ﺗﺒﺨﻴﺮ و ﺗﻌﺮق ﮔﻴﺎه
  • ﺑﺎزده آﺑﻴﺎری
  • ﻧﻴﺎز آﺑﺸﻮﻳﻲ
  • اﻧﺪازه ﮔﻴﺮی آب در ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎ، ﻟﻮﻟﻪﻫﺎ و ﺷﻴﺮآﻻت ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده
  • ﻧﻘﺸﻪﻫﺎ و ﻋﻜﺴﻬﺎی ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز، ﻧﻴﺎز آﺑﻲ، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰی آﺑﻴﺎری، دادهﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻃﺮاﺣﻲ آبیاری تحت فشار
  • اﻧﺘﺨﺎب روش سیستم آﺑﻴﺎری ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر و… ﻛﻪ در ﻃﺮاﺣﻲ اﻧﻮاع ﺳﻴﺴﺘﻤ آﺑﻴﺎری ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﻧﻴﺰ ﻣﺸﺘﺮک ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.

  سیستم آبیاری : انتخاب نوع آبیاری تحت فشار – قطره چکان و آبپاش هانتر

  تعریف آﺑﻴﺎری ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر

  آﺑﻴﺎری ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﺑﻪ آن دﺳﺘﻪ از روﺷﻬﺎی آﺑﻴﺎری اﺗﻼق ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ آب در ﻣﺠﺎری ﺳﻴﺴﺘﻢ آﺑﻴﺎری ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﺑﻴﺶ از ﻓﺸﺎر اﺗﻤﺴﻔﺮ ﺟﺮﻳﺎن ﭘﻴﺪا ﻣﻲﻛﻨﺪ. در ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎی آﺑﻴﺎری ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺖ اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘم، اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻓﺸﺎر در ﺻﻮرﺗﻲﻛﻪ ﻓﺸﺎر ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﺒﺎﺷﺪ، ﺧﻄﻮط ﻟﻮﻟﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺠﺎری اﻧﺘﻘﺎل و ﺗﻮزﻳﻊ آب و ﺗﺠﻬﻴﺰات ﭘﺨﺶ آب در ﺳﻄﺢ ﺧﺎک ﻳﺎ ﺷﺎخ و ﺑﺮگ ﮔﻴﺎﻫﺎن، ﺿﺮوری ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ. ﺷﺮح ﻫﺮ ﻳﻚ از اﻳﻦ ﺗﺠﻬﻴﺰات و ﻧﺤﻮه اﻧﺘﺨﺎب و ﻃﺮاﺣﻲ آﻧﻬﺎ در ﻓﺼﻠﻬﺎی ﺑﻌﺪی اﻳﻦ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ اراﺋﻪ ﮔﺮدﻳﺪه و در اﻳﻨﺠﺎ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻛﻠﻲ اﻧﻮاع ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎی آﺑﻴﺎری ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر اﻛﺘﻔﺎ ﻣﻲﮔﺮدد.

  ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎی آﺑﻴﺎری ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر از ﻟﺤﺎظ ﻧﺤﻮه ﭘﺨﺶ آب در ﺳﻄﺢ ﺧﺎک ﺑﻪ دو دﺳﺘﻪ ﻛﻠﻲ ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎی آﺑﻴﺎری ﺑﺎراﻧﻲ و ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎی آﺑﻴﺎری ﻣﻮﺿﻌﻲ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪی میﺷﻮﻧﺪ.

  اهداف آبیاری

  1. تامین رطوبت مورد نیاز خاک برای رشد گیاه
  2. خنک کردن خاک و محیط اطراف گیاه و ایجاد شرایطی مناسب برای رشد بهتر گیاه
  3. کاهش خطر یخبندان
  4. به تاخیر انداختن تشکیل گل در بعضی از گیاهان
  5. نرم کردن کلوخه خاک پس از شخم
  6. رقیق کردن غلطت املاح در اطراف ریشه
  7. کنترل آفات و دادن کود و سموم همراه با آب آبیاری
  8. شستشوی خاک و خارج کردن نمک‌های اضافی
  برنامه ریزی و مدیریت آبیاری

  برنامه ریزی آبیاری یک عملیات مدیریتی است که برای تعیین زمان آبیاری و مقدار آبی که در هر آبیاری باید بکار برده شود. به عبارت دیگر هدف از برنامه ریزی آبیاری، مشخص کردن مقدار دقیق آب مورد استفاده در مزرعه و زمان‌بندی دقیق کاربرد آن می‌باشد. زمان‌بندی دقیق آبیاری را می‌توان با اندازه گیری نگهداشت رطوبت خاک انجام داد.

  مزایای برنامه ریزی و مدیریت آبیاری
  1. با کاهش آبیاری از هزینه‌های آب و نیروی انسانی کاسته شده و در نتیجه آن حداکثر استفاده از ذخیره رطوبتی خاک به عمل می‌آید
  2. عملکرد محصول و کیفیت آن ودر نتیجه در آمد خالص افزایش می‌یابد.
  3. از آب ذخیره شده در نتیجه برنامه ریزی و مدیریت آبیاری می‌توان در آبیاری گیاهان کم ارزش، که در طول مدت کم آبی نمی‌توان آبیاری کر، استفاده نمود که سبب افزایش درآمد‌های جانبی شود.
  4. رواناب سطحی و نشت عمقی کاسته شده و در نتیجه هزینه کود کاهش می‌یابد.

  روش های آبیاری

  انواع روش‌های آبیاری به دو دسته کلی تقسیم می‌شوند؛

  روش‌های آبیاری سطحی
  روش‌های آبیاری تحت فشار

  روش های آبیاری سطحی

  به روش‌هایی که آب را تحت اثر نیروی ثقل (جاذبه) روی سطح مزرعه پخش می‌کنند در این روش، آب از نهر آب از لوله دریچه دار در سطح خاک جریان یافته وبا نفوذ تدریجی در خاک در اختیار ریشه گیاه قرار می‌گیرد. به این روش‌های آبیاری، روش ثقلی هم گفته می‌شود. روش‌های آبیاری سطحی به ۳ دسته تقسیم می‌شوند

  ۱- کرتی (غرقابی یا حوضچه‌ای)
  ۲- نواری (کرت شیب دار)
  ۳- شیاری (تشتی، جوی و پشته‌ای، حوضچه‌ای، فارو)

  سیستم آبیاری : انواع مسیر های آبیاری کرتی – جوی بتنی و پلاستیکی آب کشاورزی

  روش های آبیاری تحت فشار

  انواع آبیاری تحت فشار

  این روش شامل دو نوع بارانی و قطره ای است :

  با توجه به موقعیت و اقلیم منطقه، نوع کشت غالب، خاک منطقه و هزینه اختصاص یافته میتوان هرکدام از روشهای زیر را به عنوان مناسبترین روش آبیاری انتخاب کرد.

  آبیاری قطره‌ای

  یکی از روش‌های نوین ابیاری محصولات کشاورزی و گلخانه‌ای می‌توان به آبیاری قطره‌ای اشاره داشت که در واقع در این روش آب بر سطح یا زیر خاک به صورت قطرات مجزا، پیوسته، جریان باریک یا اسپری ریز از طریق قطره چکانهایی که در طول خط انتقال آب قرار دارند منتقل می‌شود که این روش با توجه به گستردگی که دارد دارای انواع مختلفی می‌باشد.

  آبیاری قطره ای تیپ یا نوار آبیاری

  این مدل بیشترین استفاده در کشور ما را دارد و مناسبترین روش است. در این روش با استفاده از نوارهای آبیاری با میزان آبدهی مختلف می‌توان کارامدترین آبیاری را داشت.

  سیستم آبیاری: پروژه آبیاری قطره ای تیپ گرگان، اجرای تیم دیبای سبز

  آبیاری دریپ

  در این روش آبیاری قطرات آب آهسته بر سطح خاک به صورت قطرات مجزا یا پیوسته، یا جریانهای باریک از حفره‌های ریز پخش شده که آبیاری دریپ نام دارد.

  سیستم آبیاری: آبیاری قطره ای دریپر

  آبیاری زیر سطحی

  با استفاده از قطره چکان‌هایی با دبی در حدود آبیاری دریپر، آب در سطح زیر خاک پخش شده که این روش آبیاری زیر بستر یا آبیاری زیرسطحی نام دارد.

  آبیاری فواره ای

  متداول‌ترین روش آبیاری این روش می‌باشد که در این روش آب به شکل جریان باریک یا فواره از سوراخی با دبی بیشتر از آبدهی آبیاری دریپ یا زیر بستری بر سطح خاک پخش می‌شود آبیاری فواره‌ای نا میده می‌شود. در این آبیاری از سرعت نفوذ نهایی خاک دبی قطره چکان بیشتر است و ایجاد یک حوضچه برای نگهداری یا کنترل پخش آب ضروری می‌باشد.

  آبیاری اسپری

  با استفاده از یک اسپری یا مه‌پاش کوچک آب بر سطح خاک پخش می‌شود که این روش به آبیاری اسپری معروف است. در این روش در پخش آب هوا دارای نقش اساسی می‌باشد اما در سایر روش‌ها عامل اصلی خاک می‌باشد.

  آبیاری بارانی و انواع آن

  در این روش آب با فشار به وسیله موتور پمپ وارد لوله‌ها می‌شود و به وسیله آبپاش به شکل قطره‌های باران روی محصول، پاشیده می‌شود. وسایل لازم برای آبیاری بارانی عبارت است از:   پمپ، لوله‌های آبده، آبپاش ها.

  در این روش آبیاری، جریان آب با فشار در داخل یک شبکه لوله کشی شده شروع می‌شود و سپس از طریق خروجی‌هایی که روی این شبکه وجود دارد و آبپاش نامیده می‌شوند به بیرون هدایت می‌شود.

  معمولا شکل ساختمان آب‌پاش‌ها به شکلی می‌باشد که در زمانی که آب با فشار از آن خارج می‌شود بصورت قطرات ریز و درشت درآمده و مشابه باران در سطح مزرعه پخش می‌شود. با توجه به این که برای آبیاری مزارع و باغات این روش بسیار صورت می‌گیرد و ابداع گردیده است اما از این روش برای اهداف دیگر هم استفاده می‌شود که مهمترین آن‌ها عبارتند از:

  • استفاده برای پخش کود‌های مایع در سطح مزرعه
  • برای دفع پساب حاصله از تصفیه خانه‌های فاضلاب در سطح اراضی
  • برای آبپاشی روی گیاه به منظور حفاظت آن‌ها در مقابل سرما و یخبندان
  • برای تعوِق انداختن زمان تشکیل غنچه و گل
  • برای مرطوب کردن سطح خاک و جلوگیری از فرسایش بادی
  • برای کمک به جوانه زدن بذرها
  • برای کنترل محیط وخنک کردن خاک وگیاه و هوای اطراف آن

  انواع روش های آبیاری بارانی

  آبیاری بارانی کلاسیک

  دراین روش آب از منبع (چشمه، چاه، قنات، کانال یا رودخانه) به وسیله پمپ وارد لوله‌های اصلی می‌شود و از طریق لوله‌های فرعی به آبپاش‌ها به صورت قطره‌های ریز بر روی مزرعه پاشیده می‌شود. در روش آبیاری بارانی لوله‌ای با دستگاه متحرک، لوله‌ها پایه آبپاش و آبپاش‌ها جابه جا می‌شوند. در روش ابیاری بارانی کلاسیک با دستگاههای نیمه متحرک، لوله‌های اصلی ثابت هستند و لوله‌های فرعی و آبپاش‌ها متحرک‌اند که بعد از پایان آبیاری یک نقطه، آن‌ها را باز می‌کنند و در جایی دیگر قرار می‌دهند.

  آبیاری بارانی به روش کلاسیک ثابت

  در این سیستم ، به تعداد کافی بال آبیاری وجود دارد و نیازی به جابجایی بالهای آبیاری در فصل زراعی نمی‌باشد و با توجه به شرایط باد منطقه فواصل آبپاش را طوری تنظیم می‌کنند که همپوشانی کاملی ایجاد گردد. در آبیاری بارانی ثابت ممکن است بالهای آبیاری در زیر زمین کار گذاشته شده و همیشه ثابت باشند یا اینکه این بال‌ها در ابتدای فصل رشد در روی زمینی چیده شده و در انتهای فصل رشد جمع شوند که به نوع اول سیستم‌های ثابت دائمی و به نوع دوم سیستم‌های فصلی گفته می‌شود. انتخاب هر یک از این دو نوع سیستم بستگی به نوع گیاه دارد.

  آبیاری بارانی قرقره ای (گان)

  این دستگاه برای آبیاری زمین هموار و ناهموار و گیاهان کوتاه و بلند مورد استفاده قرار می‌گیرد. قسمت‌های مختلف این دستگاه عبارتند از: قرقره، توربین، جعبه دنده، لوله پلی اتیلن، آبپاش. دستگاه آبیاری بارانی قرقره‌ای دارای یک قرقره بزرگ است که بر شاسی قرار دارد و لوله پلی اتیلن از جنس نیمه سخت که در حدود ۳۰۰ متر طول دارد دور این قرقره جمع می‌شود. برای انجام دادن آبیاری یک قطعه زمین، ابتدا دستگاه را به کمک تراکتور در ابتدای زمین مورد نظر قرار می‌دهند. سپس آبپاش را که لوله پلی اتیلن نیز به آن وصل است در داخل مزرعه و بر روی پایه‌ای به نام ارابه می‌گذارند.

  آبیاری بارانی غلتان (ویل موو)

  این دستگاه برای آبیاری مزارعی که هموار و مسطح هستند و گیاهان ردیفی در آن‌ها کشت شده است کارایی زیادی دارد. اجزای تشکیل دهنده دستگاه آبیاری ویل موو عبارتند از:

  موتور و شاسی، لوله اصلی و لوله رابط خرطومی، چرخ ها، آبپاش ها. لوله اصلی در این دستگاه از جنس آلومینیوم است و ۱۰سانتیمتر قطر دارد که از وسط چرخ‌ها می‌گذرد. این لوله هم آب را آبپاش‌ها می‌رساند و هم باعث حرکت چرخ‌ها می‌شود. حرکت دستگاه از یک محل به محل بااستفاده از موتور بنزینی که از طریق جعبه دنده و زنجیر به چرخ‌های کناری متصل است انجام می‌شود. این دستگاه برای آبیاری گیاهان پا کوتاه مانند غلات، علوفه و چغندر قند مناسب است.

  آبیاری دوار مرکزی (سنتر پیوت)

  این روش برای آبیاری انواع گیاهان پا بلند و پا کوتاه می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد. دستگاه آبیاری دوار مرکزی از قطعاتی چون لوله عمودی، لوله اصلی (افقی)، تابلو کنترل، پاشنده‌ها و چرخ‌ها تشکیل شده است. برای انجام آبیاری با این دستگاه، آب با فشار وارد پاشنده‌ها می‌شود.

  آبیاری بارانی خطی (لینیر)

  این دستگاه شبیه آبیاری بارانی دوار مرکزی است. با این تفاوت که مسیر حرکت این دستگاه به صورت مستقیم است و زمین را چهار گوش آبیاری می‌کند. زمین‌های نسبتا مسطح و چهار گوش را به خوبی می‌توان با روش آبیاری کرد. از فواید دیگر این دستگاه این است که جریان بارانی یکنواختی دارد و توسط باد به هم نمی‌خورد و به طور یکسان تمام مزرعه را آبیاری می‌کند.

  جشنواره پاییزه
  جشنواره فروش بذر های خاص و کمیاب با بیش از ۱۲۰۰ رقم تنوع
  همین الآن خرید کنید

  نکات نگهداری سیستم آبیاری قطره ای

  سیستم آبیاری قطره‌ای تنها در صورتی که ازآن مواظبت بعمل آمده وبخوبی نگهداری شود موفقیت آمیزخواهدبود، چه درون مزارعه و چه درون گلخانه مخصوصا در گلخانه‌های هیدروپونیک به علت استفاده روزانه از فرمول کودی مخصوص جهت هر محصول گلخانه‌ای نگهداری و تصفیه سیستم بسیار اهمیت دارد. . کنترل قطره چکان‌ها از نظر گرفتگی روزنه‌ها مهمترین کاری است که باید درطول کارسیستم انجام داد.

  مسدودشدن قطره چکان‌ها ممکن است به سه دلیل باشد:

  • عوامل شیمیایی ازقبیل کربنات کلسیم ومنیزیم، سولفات کلسیم، هیدروکسیهای فلزات سنگین وبرخی کودهای شیمیایی
  • عوامل زیستی ازقبیل باکتری ها، رشته‌های جلبک و مواد ته‌نشین شده میکروبی – شیمیایی
  • عوامل فیزیکی ازقبیل موادمعلق غیرآلی درآب مثل شن، سیلت، رس و یاموادآلی وذرات پلاستیک

  شروع طراحی و احداث سیستم آبیاری قطره ای

  گفتیم که یکی از مناسب‌ترین و به صرفه‌ترین روش‌های آبیاری درختان و گیاهان در مزارع و باغ‌ها استفاده از این روش آبیاری می‌باشد زیرا در این روش آب با فشار کم پس از گذشتن از دستگاه کنترل مرکزی بوسیله لوله هائی که در سطح زمین پخش شده، به صورت قطره قطره و بطور ممتد به اندازه نیاز گیاه پس از عبور از قطره چکان‌هایی که در محل‌های مناسب در مجاورت گیاه قرار داده شده‌اند به خاک داده می‌شود.

  ۱-۱ واحد کنترل مرکزی

  وظیفه این واحد این است که آب پمپاژ شده را پس از تصفیه و افزایش کود با کنترل دقیق میزان دبی جریان و تنظیم فشار به سمت لوله اصلی شبکه آبیاری قطره‌ای هدایت می‌نماید.

  ۱- پمپ پایه شیر

  ۲- تنظیم فشار
  ۳- شیرتخلیه هوا
  ۴- شیر کنترل
  ۵- تانک کود یا دستگاه تزریق کود
  ۶- شیر لوله اصلی
  ۷- فشارسنج
  ۸- صافی
  ۹- دبی‌سنج
  ۱۰- لوله اصلی
  ۱۱- شیرهای قطعات (اتوماتیک یا دستی)
  ۱۲- لوله نیمه اصلی
  ۱۳- لوله‌های لترال
  ۱۴- بست ابتدائی
  ۱۵- شیرهای شستشو دهنده
  ۱۶- واحد کنترل

  وسایلی که در دستگاه کنترل مرکزی به کار رفتند عبارتند از:

  • انواع صافی‌های آب: صافی توری، صافی سیکلونی، صافی شن
  • انواع وسایل اندازه گیری میزان جریان: شیرهای خودکار کنترل حجمی، کنتور آب، شیرهای خودکار کنترل زمانی، شیرهای یک طرفه که در سیستم‌های مدرن آبیاری وسائل به صورت کامپیوتری جهت کنترل و قطع و وصل شیرهای آب قطعات آبیاری بصورت اتوما تیک و با برنامه ریزی کامپیوتری صورت می‌گیرد.
  • دستگاه تنظیم کننده فشار
  • شیر تخلیه هوا
  • دستگاه تزریق کننده: تانک کود، جهت مصرف کود
  ۱ ـ ۲ لوله های اصلی و لوله های نیمه اصلی:

  جنس این لوله‌ها معمولاً از پلی اتیلن یا P. V. C یا آزبست است، آب از طریق لوله اصلی از دستگاه کنترل مرکزی به لوله‌های نیمه اصلی می‌رسد این لوله‌ها در عمق مناسب در خاک قرار داده شده اند.

  ۱ ـ ۳ لوله های رابط:

   جنس این لوله‌ها بیشتر از پلی اتیلن و به ندرت از P. V. C می‌باشد که این لوله‌ها نیز در عمق مناسبی از خاک قرار گرفته‌اند و آب را از لوله‌های نیمه اصلی گرفته و در لوله‌های فرعی که در سطح خاک و سپس در امتداد ردیف‌های کشت قرار دارند پخش می‌کند.

  ۱ ـ ۴ لوله های فرعی یا لترالها:

  به علت جنس نرمی که این لوله‌ها دارند و از پلی اتیلن ساخته شده‌اند و قطره چکان‌ها در محل‌های مناسبی روی آن نصب شده است.

  قطره چکانها

  این مورد بر روی لوله‌های فرعی نصب شده اند. نقش اصلی قطره چکان‌ها شکستن فشار آب داخل لوله فرعی و ریزش آن بصورت قطره قطره روی خاک است.

  لوله های فرعی قطره چکانی

   در این روش آبیاری در بعضی مواقع نقش لوله‌های فرعی و قطره چکان‌ها در هم ادغام میشود و در صورت لوله‌های فرعی با سوراخ هائیکه در آن تعبیه می‌شود و یا از ماده متخلخلی که ساخته می‌شود نقش قطره چکانها را نیز ایفاء میکند.

  بست ابتدائی و انتهائی

  نوعی اتصال پلی اتیلنی می‌باشد که لوله فرعی را به لوله رابط وصل می‌کند و از این طریق بست انتهائی انتهای لوله را می‌بندد.

  اتصالات

  بوسیله جوش و یا اتصا لات مخصوص بهم لوله‌های پلی ا تیلن متصل می‌شود.

  فشار شکن

   درصورت نیاز برای کاهش فشار آب فشارشکن را در مسیر جریان قرار می‌دهند. فشارشکن دارای مکانیسم مخصوصی است که افزایش فشار آب بیش از حد مجاز در ورودی خود را کاهش می‌دهد، بطوریکه بعد از فشارشکن فشار آب همیشه ثابت می‌ماند.

  آبیاری اتومات

  در این نوع اتوماسیون با نصب سیستم کنترولر سیستم طراحی شده شامل اسپرینگلر یا میکرو جت‌ها و یا دریپر‌ها از کنترولر فرمان می‌گیرند و در زمان‌های مشخص شده شروع به آبیاری می‌نمایند و هیچ نیازی به شخص برای کاربری ندارند، مگر برای سرویس و نظارت بر آبیاری.

  آبیاری نیمه اتومات

  در این نوع اتوماسیون مجموعه باغچه‌ها با باز شدن شیر آب توسط بهره بردار آبیاری می‌شود، بدیهی است در هر نوبت آبیاری نیاز به حضور بهره بردار برای قطع و وصل جریان آب الزامیست.

  طراحی و اجرای آبیاری اتوماتیک

  گروه تخصصی طراحان سیستم‌های آبیاری دیبای سبز با مطالعه دقیق عوامل مرتبط با توپوگرافی زمین، نوع خاک منطقه، آب مورد نیاز گیاهان کشت شده در منطقه شرایط آب و هوایی، اقدام به انتخاب مناسب‌ترین سیستم آبیاری بادوام و مطابق با استاندارهای کیفیت بین المللی و از طرفی به صرفه از لحاظ اقتصادی خواهند کرد.

  از نکات مهم در طراحی سیستم آبرسانی گیاه بررسی معیارهای دقیق کنترل کیفیت، دقت در فواصل منظم آبیاری گیاهان کشت شده می‌باشد که باید این اطمینان حاصل گردد که گیاه هیچ استرس و فشاری از لحاظ کمبود آب تحت این شرایط پیدا نخواهد کرد.

  دیبای سبز با ارائه خدمات پس از فروش با نصب سیستمی کارآمد و تضمین شده به صرفه جویی در میزان آب مصرفی گیاه، کمک به رشد گیاه در فصول مختلف سال، کاهش هزینۀ نیروی کار و خرید کود- مکمل و نیز صرفه جویی در وقت مشتری جهت رسیدگی و آبدهی گیاهان کمک فراوانی می‌کند.

  از دیگر منابع نیز بیشتر بدانید:

  https://extension.okstate.edu/

  https://www.hydropoint.com/blog/common-causes-of-irrigation-pressure-problems/

  امتیاز شما به این مقاله چقدره؟

  میانگین امتیازات ۵ از ۵

  اشتراک‌گذاری

  دیدگاهتان را بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.