تاریخ :۲۱ خرداد ۱۴۰۲
علایم-آنتراکنوز-لوبیا

بیماری آنتراکنوز لوبیا

 • بیماری آنتراکنوز لوبیا

  عامل بیماری آنتراکنوز لوبیا

  بیماری آنتراکنوز لوبیا Colletotrichum lindemuthianum بـا نـام جنـسی Glomerella cingulata می باشد. این بیماری در مناطق مرطوب رایج است و در شمال کشور به مقدار زیاد دیده می شود. قارچ عامل این بیماری بذرزاد است و دارای آسروول و کنیدی های فراوانی که به وسیله پوشش ژلاتینی احاطه شده است. جوانه زنی، قدرت گیاهچه و تولید را کاهش می دهد.

  علایم بیماری 

  • روی برگ های لپه ای و ساقه گیاهچه های حاصل از بذرهای آلوده زخم هـای قهـوه ای رنـگ تـا سـیاه مـشاهده می شود.
  • لپه های آلوده دچار پیری زودرس شده و گیاهچه های حاصل کوتاه می مانند.
  • آلودگی زیاد منجر به مـرگ گیاهچه می گردد.
  • در شرایط مرطوب توده های کوچک صورتی رنگ ناشی از تجمع اسپورها در زخم ها مـشاهده می گردد.
  • زخم های روی سطح زیرین برگ به صورت خطوط قرمز آجری رنگ تیره تا سیاه می باشد.
  • علایـم بـرگ معمولا در مزرعه مشهود نیست.
  • مهمترین علایم بیماری روی غلاف ها قابل مشاهده است. تمام غلاف را می پوشاند و پوشـش گلـی رنگـی که اسپورهای قارچ عامل بیماری هستند روی آن دیده می شود. این علایم شامل شانکرهای سیاه و فرورفته روی غـلاف همراه با حلقه سیاه برجسته در اطراف شانکر می باشد. مرکز لکه دارای ترشحات عنابی رنـگ اسـت. شـانکر روی بذر نیز دیده می شود.  

  بیماری آنتراکنوز لوبیا1

  علایم آنتراکنوز لوبیا

  چرخه زندگی بیماری آنتراکنوز لوبیا

  عامل بیماری  در دمای ۴ درجـه سـانتیگراد تـا ۵ سال در غلاف و بذرهای آلوده خشک شـده زنـده مـی مانـد. در صـورتی که بـذرهای آلـوده در مزرعـه و یـا در مجاورت آن با رطوبت مدفون گردد بقای قارچ کاهش می یابد. اسـپورهای قارچ به وسیله قطرات آب انتقال یافته از گیاهان آلوده، باد، انسان و ماشـین آلات بـه گیاهـان سـالم مزرعـه منتقـل می شود. اپیدمی در شرایط با بارندگی فراوان رخ می دهد.

  کنترل بیماری 

  • اجتناب از ترددهای غیر ضروری در مزارع آلوده
  • شخم و دفن بقایای گیاهی در پایان برداشت
  • تناوب ۲ ساله به منظور اطمینان از عدم بقای زمستانه
  • استفاده از ارقام مقاوم، استفاده از بذر سالم و گواهی شده
  • دستگاه های بوجاری و بسته بندی در مناطق آلوده به آنتراکنوز منبع مهم آلودگی به شمار می آینـد.

  بیماری آنتراکنوز لوبیا2

  کنترل آنتراکنوز لوبیا

  جشنواره پاییزه
  جشنواره فروش بذر های خاص و کمیاب با بیش از ۱۲۰۰ رقم تنوع
  همین الآن خرید کنید

  منبع :

  بیماری های مهم بذرزاد حبوبات، سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر ونهال، نویسنده لیلا زارع، نشریه فنی، ۱۳۸۸

  امتیاز شما به این مقاله چقدره؟

  میانگین امتیازات ۵ از ۵

  دیدگاهتان را بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.