تاریخ :۹ مهر ۱۴۰۲
بیماری-گیاه-تاتوره

بیماری های گیاه دارویی تاتوره

 • بیماری های گیاه دارویی تاتوره

  ۴. پوسیدگی ریشه گیاه دارویی تاتوره

  از گونه D. innoxia بیماری های گیاه دارویی تاتوره از ریشه گزارش شده است. گیاهان آلوده زردی و پژمردگی تدریجی نشان می دهند و در نهایت منجر به مرگ گیاهان می شود. دیده شده که در حدود ۱۵ تا ۲۰٪ گیاهان مزارع آزمایشی تحت تأثیر بیماری قرار می گیرند.

  عامل بیماری پوسیدگی ریشه

  .Sclerotium rolfsii Sacc قارچ عامل بیماری گیاه دارویی تاتوره۱ بر روی محیط کشت سیب زمینی دکستروز آگار تشکیل کلنی هایی به رنگ سفید می کند. اسکلروت های تازه دارای سطح صاف یا حفره های سطحی درخشان هستند. اسکلرت ها دارای پوسته بیرونی ضخیم هستند. قسمت پوست و مغز محتوی حباب های مواد ذخیره ای است. همنیوم بر روی محیط آگار به صورت استرومای کم پشت به رنگ سفید تا زرد تیره یا به صورت توده های نامنظم به هم پیوسته توصیف شده است. معمولا اسکلرتها بعد از مرگ گیاهان میزبان تشکیل می شوند.

  مبارزه

  روش های معمول مبارزه شامل ضد عفونی اندام های گیاهی، تنظیم pH خاک و برنامه کودی است. روش های زراعی شامل زیر خاکی کردن عمقی بقایای گیاهی و تناوب کشت است که اغلب مفید هستند. استفاده از تدخین کننده های خاک از قبیل فرمالین و متیل بروماید نیز سودمند است. مطرح شده که پنتاکلروبنزن برای کنترل قارچ عامل بیماری سودمند است.

  بیماری گیاه دارویی داتوره1

  پوسیدگی ریشه تاتوره

  از گونه D. innoxia پوسیدگی پایه و ریشه دیگری با علائم مشابه در مزارع آزمایشی مشاهده شده است. عامل بیماری گیاهان را در همه سنین تحت تأثیر قرار می دهد ولی به گیاهان جوان خسارت بیشتری وارد می کند. گیاهچه ها دچار مرگ گیاهچه شده و بعد از چند هفته از برگ های مسن در گیاهان بالغ به رنگ زرد تغییر می کنند. در مراحل پیشرفته بیماری، پوسیدگی منجر به مرگ گیاهان می شود.

  عامل بیماری:  Corticium solani (Perill & Delacr) Bourd & Glaz  می باشد.

  ۵. موزائیک بدشکلی گیاه دارویی

  ویروس باعث علائم شدید موزائیک، چروکیدگی و بدشکلی برگ در گونه D. stramonium می شود گزارش شده که بیماری توسط نژادی از ویروس موزائیک خیار (CMV) ایجاد می شود. این بیماری از گونه D. innoxia نیز گزارش شده است.

  علائم اصلی عبارت اند از

  زردی رگبرگ ها که در ادامه به صورت پیچیدگی و بدشکلی برگ ها ظاهر می شود. ویروس عامل بیماری به عنوان ویروس ۳-Datura virus با ویروس Datra virus-3A شناسایی شده است. در گونه D. stramonium علائم موزائیک پیسک برگ، بدشکلی و رگبرگ نواری ظاهر می شود.

  ویروس عامل بیماری رشته ای، خمش پذیر و دارای RNA تک رشته ای و به عنوان ویروس خراشک توتون (Tobacco etch vinus) شناسایی شده است. پیش از این  دو رابدو ویروس با علائم زردی رگبرگ، بد شکلی برگ و کوچک شدن برگی از گونه D. stramonium جداسازی شده است.

  عامل بیماری ویروس رگبرگ زرد تاتوره (Datura yellow vein vinus) نامگذاری شد که از طریق پیوند قابل انتقال به چندین گیاه از خانواده سیب زمینی است. ویروس توسط ناقلین یا به صورت مکانیکی قابل انتقال نیست. روابط سرولوژیکی ویروس مطالعه شده است. این ویروس به عنوان یک رابدوویروس جدید توصیف شده است.

  بیماری گیاه دارویی تاتوره

  ۶. پژمردگی ویروسی گیاه دارویی تاتوره

  یکی دیگر از بیماری های گیاه دارویی تاتوره پژمردگی ویروسی است. علائم اولیه بیماری برروی گونه های D. innoxia ،D. stramonium و D. metel به صورت رگبرگ روشنی و نکروز برگ هاست که در عناصر آوندی برگ و ساقه پخش شده و منجر به پژمردگی برد تمام گیاه می شود. ویروس به صورت نا پایا توسط شته سبز هلو (MyZus persicae) منتقل می شود.

  بیماری گیاه دارویی تاتوره2

  جشنواره پاییزه
  جشنواره فروش بذر های خاص و کمیاب با بیش از ۱۲۰۰ رقم تنوع
  همین الآن خرید کنید

  عامل پژمردگی ویروسی تاتوره

  ۷. کوچک شدن برگ تاتوره

  گیاهان آلوده رشد کندی داشته و برگ ها کوچک تر و کمرنگ تر ظاهر می شوند. گیاهان آلوده به ندرت گل داده و در میانگره ها و در انتهای شاخه ها، برگ های کوچک به صورت انبوه ظاهر می شوند. آلودگی برروی گونه D. metel مشاهده شده است. ویروس از طریق پیوند قابل انتقال به گونه های D. innoxia و D. stramonium است.

  بیماری موزاییک گیاه دارویی تاتوره

  ۸. موزائیک گیاه دارویی تاتوره

  علائم به صورت لکه هایی به رنگ تیره و روشن و در اندازه و شکل های مختلف بر روی پهنک برگ ها ظاهر شده و باعث کاهش رشد می شوند. علائم مشابه با ویروس موزائیک توتون Tobacco mosaic virus است. مطالعات میکروسکوپ الکترونی نشان داده است که این ویروس دارای ذرات میله ای شکل خمش ناپذیر شبیه CMV است. در سال ۱۹۹۲ نیز یک نژاد از ویروس TMV که بر روی گونه D. metel ایجاد آلودگی سیستمیک می کرد مشاهده کردند. در واکنش فوق حساسیت در گونه D. stramonium آلوده به TMV تشکیل کالوس مشاهده شده است. تشکیل کالوس احتمالا از حرکت ویروس ممانعت می کند.

  در هند دو ویروس که قابل انتقال توسط شیره گیاهی و شته هستند از گونه های D. metel و D. annoxia گزارش شده است که باعث علائم موزائیک می شوند. به طور طبیعی گیاهان بیمار موزائیک شدید همراه با تاول، پیچیدگی و بدشکلی برگ را نشان می دهند. رشد برگ ها متوقف شده و پهنک برگ های انتهایی تحلیل رفته و ظاهر ریسمانی پیدا می کند. ویروس به عنوان

  (Datura mottle mosaic virus (DMIMIV و (Datura innoxi mosaic virus (DIMV نامگذاری شده است. براساس مطالعات سرولوژیکی، ویروس عامل بیماری نژادی از یک پوتی ویروس به نام ویروس موزائیک بدشکلی تاتوره (Datura distortion mosaic virus) است.

  گزارش های دیگر از بیماری موزاییک

  ۱.در هند از گونه D. metel یک بیماری ویروسی که ایجاد علائم رگبرگ روشنی موزائیک، چروکیدگی، پیچیدگی و نخی شکل شدن برگ های تاتوره را باعث می شود گزارش شده است. ویروس توسط شیره گیاهی و توسط حشرات به صورت ناپایا منتقل می شود. در مطالعه میکروسکوپ نوری سلول های اپیدرم برگ های آلوده گونه D. metel، ذرات استوانه ای شکل مشاهده شده است. ذرات ویروس از نوع رشته ای خمش پذیر است و به عنوان یک پوتی ویروس شناسایی شده است.

  ۲.در یمن نیز یک پوتی ویروس از گونه D. stramonium جداسازی شده است. این ویروس به صورت مکانیکی و توسط شته هلو به طریقه ناپایا منتقل می شود. ذرات ویروس میله ای شکل و خمش پذیر هستند. ویروس ارتباط سرولوژیکی مشخصی با (pepper veinal mattle potyvirus (PWMV و , ویروس ارتباط سرولوژیکی مشخصی با Potato Y potyvirus نشان می دهد. ویروس به صورت آزمایشی Tomato mild mottle virus نامگذاری شده است.

  ۳.در هند یک بیماری ویروسی دیگر از گونه D. metel گزارش شده است که بر روی این گیاه باعث کاهش رشد و کاهش اندازه برگ ها می شود و بر روی پهنک برگ ها نواحی به رنگ سبز روشن و سبز تیره با لکه های به هم پیوسته شبیه علائم سوختگی ایجاد می کند. ویروس به صورت مکانیکی قابل انتقال است و از سایر میزبان های آن می توان  Petunia lybrida ،D. stramonium و Nicotiana plumbaginifolia را نام برد.

  یک بیماری ویروسی از گونه D. innoxia گزارش کردند. گیاهان آلوده کاهش رشد را نشان داده و در مقایسه با گیاهان سالم تعداد کمتری گل و میوه تولید می کنند.

  منبع :

  کتاب بیماری های مهم گیاهان دارویی، انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد، ۱۳۸۹

  امتیاز شما به این مقاله چقدره؟

  میانگین امتیازات ۵ از ۵

  دیدگاهتان را بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.