تاریخ :۲ مهر ۱۴۰۲
 • زنبور سیاه مغزخوار پسته

  زنبور سیاه مغزخوار پسته Eurytoma plotnikovi Nikolskaya (Hymenoptera: Eurytomidae ) نام دارد.

  شکل شناسی زنبور سیاه مغزخوار 

  •  حشره کامل ماده زنبور سیاه مغزخوار پسته به طول ۴/۵-۴ میلی متر، رنگ بدن قهوه ای مایل به قرمز، سرسـیاه، قفسه سینه و شکم دارای لکه های سـیاه اسـت. پاهـا، رگبال ها، بنـد اول شـاخک و قسـمتی از بنـد دوم شاخک زرد رنگ است.
  • حشره کامل نر، به طول ۴ میلی  متر است. رنـگ بدن سیاه، پاها زرد و پـیش ران در قاعـده سـیاه اسـت. شـاخک سـیاه و مفصل های آن در انتها باریک می شوند.
  • لارو کامل به طول ۸ – ۶ میلی متر، فاقد پا، کرمی شکل و سفید رنگ می باشد. بدن لارو قوسی شکل و دارای ١٣ حلقه که در دو انتها باریک می شود. آرواره لارو به رنگ قهوه ای تیره و دارای دو دندانه است.
  • شفیره این حشره شبیه حشره کامل می باشد که به وسیله لایه شفافی پوشیده شده است. رنگ شفیره در ابتدا سفید براق به تدریج به رنـگ قهـوه ای مایـل بـه قرمـز در مـی آیـد.

  دوره زندگی زنبور سیاه مغزخوار پسته

  زنبور سیاه مغزخوار پسته یک نسل در سال داشته، پاییز و زمستان را به صـورت لارو کامـل داخـل میوه های باقیمانده  به حالت دیاپوز می گذراند و حـدودا ۱۰ % دارای دیـاپوز دو سـاله هسـتند.

  • ظهور زنبورهای بالغ 

   زنبور سیاه مغز خوار پسته مقارن با تشکیل میوه های تازه خارج می شود. زنبورهـای بالغ با جویدن پوسته های پسته و ایجاد سوراخی به قطر ۱/۲ میلی متر از آن خـارج مـی شـوند.

  • تخم ریزی 

  حشره کامل ماده دو هفته پس از ظهور فعالیت خـود را روی میـوه هـای پسـته آغـاز مـی نماید و یک عدد تخم روی سـطح داخلـی پوسـت اسـتخوانی میوه و در قسمت نوک میوه قرار می دهند. 

  • تفریخ تخم و ظهور لاروها

  ظهور لارو ها، ۳ تا ۷ روز بعد از تخم ریزی می باشد و با شروع رشد مغز، تغذیه لاروها شروع شده و پـاییز و زمسـتان را داخـل میوه روی درخت یا کف باغ می گذراند. در اوایل بهار همزمان با مرحله دوم رشدی پسته تدریجا شفیره می شوند.

  خسارت زنبور سیاه مغزخوار پسته

  لارو پوسته بذر را سوراخ کرده وشروع به تغذیه نموده و با رسیدن میوه های پسته، رشد لاروها نیز کامل می شود. در اواخر زمستان باقیمانـده مغـز و پوسـته مغـز را کـاملاً خورده و  به جز فضولات چیزی از مغز پسته باقی نمی گذارند. میوه ها چروک خورده و به تدریج خشک می شود و به علـت اسـتحکام دم میـوه از درخـت جـدا نشـده و موقـع برداشت روی درخت باقی می مانند.

  جشنواره پاییزه
  جشنواره فروش بذر های خاص و کمیاب با بیش از ۱۲۰۰ رقم تنوع
  همین الآن خرید کنید

  زنبور سیاه مغز خوار پسته۱

  خسارت زنبور سیاه مغزخوار 

  مدیریت زنبور سیاه مغزخوار

  • در زمان برداشت محصول، میوه های پسته به طور کامل از درختان چیده شوند.
  • پسته هایی که احتمال آلودگی در آنها وجود دارد برای مراحل فرآوری بـه منـاطق غیرآلـوده حمـل نشود.
  • مبـارزه شیمیایی با مرحله لاروی آفت، امکان پذیر نیست. همچنین مبارزه شیمیایی با حشرات کامل این آفت با موفقیت کامل همراه نمـی باشـد.
  • جمع آوری میوه های باقی مانده درطول پاییز و زمستان و سـوزاندن آنهـا بـه طوری که عملیات جمع آوری و سوزاندن میوه های آلوده حداکثر تا اواخر اسفند خاتمه یابد. 
  • در زمستان های خیلی سرد مـرگ و میر لاروها زیادتر شده و میزان تلفات تا ۷۰ % نیز می رسـد.

  منبع :

  زنبورهای مغزخوار پسته، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی موسسه تحقیقات پسته کشور، دکتر جلیلوند و دکتر بصیرت، ۱۳۹۹

  امتیاز شما به این مقاله چقدره؟

  میانگین امتیازات ۵ از ۵

  دیدگاهتان را بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.