تاریخ :۹ مهر ۱۴۰۲

عامل بیماری

سفیدک پودری اسپرس (Sainfoin Powdery Mildew)

نماتود ساقه و پیاز گیاهان علوفه ای (Bulb and stem Nematode)

سفیدک کرکی یونجه و شبدر (Downy Mildew)

پژمردگی فوزاریومی یونجه (Fusarium Wilt)

زنگ یونجه (Alfalfa Rust)

پوسیدگی ریزو کتونیایی ریشه یونجه (Rhizoctonia Root Rot)

نقطه قهوه ای یونجه (Leptosphaerulina Leaf Spot )

لکه قهوه ای برگ یونجه و شبدر (Common or Pseudopeziza Leaf Spot)

لکه آجری برگ یونجه (Stemphylium Leaf Spot)

بیماری فیتوپلاسمایی جاروک و سرطان گال طوقه چغندرقند

ریزومانیا (ریشه گنایی یا ریشه ریشی) چغندرقند (Rhizomania)

ویروس پیچیدگی بوته چغندرقند (Beet curly top virus)