تاریخ :۸ خرداد ۱۴۰۲
کربوهیدرات و تری‌گلیسرید ذخیره ای در دولپه ای ها

کربوهیدرات و تری‌گلیسرید ذخیره ای در دولپه ای ها

 • تحرک کربوهیدرات و تری‌گلیسرید ذخیره ای در دولپه ای ها

  تحقیقات روی مصرف نشاسته اندک است و اغلب در لگوم ها صورت می گیرد. در لگوم های غیر آندوسپرمی آندوسپرم به عنوان یک منبع غذایی طی نمو بذر می شکند و ممکن در بذر بالغ باقی بماند مانند سویا و یا از بین برود مانند نخود فرنگی و لوبیا. فرض بر این است که لپه ها به عنوان یک اندام ذخیرهای اصلی نقش دارند و شامل نشاسته یا تری آسیل گلیسرول ها هستند. لگوم های آندوسپرمی تیره تریفولیا مانند شنبلیله، خرنوب و گوار مقدار قابل توجهی آندوسپرم در زمان بلوغ دارند که حاوی ذخایر کربوهیدراتی مانند همی سلولاز است و لپه ها محل ذخیره پروتئین ها هستند. مطلب کربوهیدرات و تری‌گلیسرید ذخیره ای در دولپه ای ها را Triglyceride در این مطلب از سایت دی مگ مطالعه می کنیم.

  تجزیه نشاسته ذخیره ای در دولپه ای ها

  هیدرولیز نشاسته ذخیره ای در لپه ها پس از تکمیل جوانه زنی آغاز می شود. این تخلیه مواد در لپه های نخود فرنگی دو مرحله ای است که مرحله اول آهسته است و فسفریلاز نشاسته به عنوان آنزیم هیدرولیزی غالب فعالیت می کند و در مرحله دوم کاهش سریع نشاسته با افزایش فعالیت آمیلازها شاید هر دو نوع آلفا و بتا رخ می دهد. دامنه حمله فسفریلاز بر نشاسته ناشناخته است. تجزیه گلوکان های محلول با حملات آمیلولیتیکی همراه با فعالیت نسبتاً کم آمیلاز در این زمان انجام می شود تحرک همراه با تجزیه غشای آمیلوپلاستی سبب در معرض قراردادن نشاسته در برابر آنزیم های سیتوسولی مانند لیمیت دکستریناز و فسفریلاز می گردد.

  تجزیه نشاسته ذخیره ای در دولپه ای ها

  تجزیه نشاسته ذخیره ای در دولپه ای ها

  • تبدیل مالتو الیگوساکاریدهای آزاد شده توسط فسفریلاز به گلوکز-۱-فسفات در سیتوسول صورت می پذیرد.
  • در نهایت به ساکارز تبدیل و به گیاهچه در حال رشد انتقال می یابد.
  • قندهای آزاد و دکسترین ها در لپه ها تجمع نمی یابند.

  در تحقیقات آمیلوزی نشاسته در بذرهای نخود، ماش و لوبیا افزایش فعالیت آلفا-آمیلاز در لپه ها به دنبال جوانه زنی گزارش شده است. تحرک نشاسته در بذرهای ماش سیاه با ورود دانه های نشاسته به واکوئل های لایتیک برای هیدرولیز همراه است.

  هیدرولیز پلی ساکاریدهای ذخیره ای

  1. با هیدرولیز پلی ساکاریدها در آندوسپرم خرما ۸۹ درصد مانوز در دیواره های ثانوی قرار دارد.
  2. با رشد اندام های مکنده گیاهچه به درون آن اتفاق می افتد.
  3. به آزادسازی آنزیم های هیدرولیزی از واکوئل حاوی پروتئین های ذخیره ای موجود در آندوسپرم منجر می شود.
  4. منجر به از دست دادن غشای خارجی در تماس با دیواره می شود.

  گالاکتومانان ها به اجزای مونومری خود تجزیه می شوند و به وسیله اندام های مکنده جذب و به محور در حال رشد انتقال می یابند و در آنجا به ساکارز تبدیل می شوند. هنگامی که فعالیت اندو-بتا-ماناناز موجود در آندوسپرم پس از اتمام جوانه زنی افزایش می یابد، تحرک گالاکتومانان ها از دیواره های سلولی آندوسپرم بذر کاهو آغاز می شود. آلفا گالاکتوزید از در داخل آندوسپرم وجود دارد.

  هیدرولیز پلی ساکاریدهای ذخیره ای

  هیدرولیز پلی ساکاریدهای ذخیره ای

  1. محصولات هیدرولیزی در لپه ها توزیع می شود و سپس الیگومانان های کوچک توسط بتا مانوزید از در دیواره های سلولی آنها شکسته می شوند.
  2. زیر واحدهای مانوزی حاصل به وسیله سلول های لپه جذب می گردند.
  3. شکست گالاکتومانان ها در آندوسپرم گوجه فرنگی به سنتز دو ایزوزیم از اندو-بتا-ماتاناز نیاز دارد.
  4. یکی در ناحیه میکروپیلار آندوسپرمی قرار گرفته که در تکمیل جوانه زنی نقش دارد.
  5. دیگری در آندوسپرم جانبی استقرار یافته و فرایند تحرک مواد را طی جوانه زنی از دیواره سلولی انجام می دهد.

  از آنجایی که دیواره های آندوسپرمی سخت در بذرهایی مانند قهوه بسیار ضخیم هستند و ممکن است بیش از ۵۰ درصد از حجم سلول را اشغال نمایند مقداری سیتوپلاسم در سلول های بالغ وجود دارد که قادر به تولید هیدرولازهای مناسب هستند، اگرچه در این زمان هیچ لایه آلورن محیطی وجود ندارد.

  تحرک تری‌گلیسرید یا تری‌ آسیل گلیسرول ذخیره ای در دولپه ای ها

  کاتابولیسم روغن بذر همانند سنتز آن توسط بسیاری از آنزیم های مستقر در اندامک های متعدد درون سلولی انجام می گیرد. هیدرولیز اولیه تری آسیل گلیسرول(لیپوز) به وسیله آنزیم های لیپاز انجام می شود که سه مرحله هیدرولیتیکی و باندهای استری اسید چرب را جدا می کتد و در نهایت گلیسرول و اسیدهای چرب آزاد را تولید می کند و بعد وارد پروکسی زوم (در بذرها گلی اکسی زوم) می شود تا به اگزالواستات اسید تبدیل شود، سپس از میتوکندری عبور کرده و در نهایت برای تبدیل به ساکارز به سیتوسول وارد می شود.

  تحرک تری‌گلیسرید یا تری‌ آسیل گلیسرول

  تحرک تری‌گلیسرید یا تری‌ آسیل گلیسرول

  مراحل استیل کوآنزیم A

   اسیدهای چرب آزاد شده توسط لیپاز در واکنش های اکسیداسیونی موجود در گلی اکسی زوم برای حصول ترکیبات حاوی با اتم های کربن کمتر استفاده می شود.

  جشنواره پاییزه
  جشنواره فروش بذر های خاص و کمیاب با بیش از ۱۲۰۰ رقم تنوع
  همین الآن خرید کنید
  • مسیر اکسیداسیونی غالب بتا-اکسیداسیون است که در آن اسیدهای چرب آزاد در ابتدا توسط کوآنزیم A در واکنشی وابسته به ATP استری می شود.
  • سپس طی چند مرحله شامل حذف پی در پی دو اتم کربن این آسیل کوآنزیم A برای ایجاد استیل کوآنزیم A می شکند.
  • این فرایند در هر مرحله از بتا-اکسیداسیون به آنزیم هایی نیاز دارد که به طور اساسی بسترهایی را که دو کربن کمتری در طول دارند قبول می کند.
  • بنابراین آنها دارای چندین ایزوفرم با طول های مختلف در زنجیره هستند و یا اینکه دامنه بستری وسیعی دارند.

  اسیدهای چرب اشباع شده با یک اتم کربن یک استیل کوآنزیم A را تولید می کنند. زنجیره ها حاوی یک یا تعداد بیشتری اتم های کربن هستند و در صورتی که به طور کامل طی بتا اکسیداسیون تجزیه شوند یک استیل دو کربنه استیل کوآنزیم A و یک پروپیونیل سه کرینه پروپونیل کوآنزیم A را ایجاد می کنند.

  مراحل استیل کوآنزیم A

  مراحل استیل کوآنزیم A

  • این فرایند می تواند طی چند مرحله به استیل کوآنزیم A تجزیه شود.
  • شاید عامل استیل به طور کامل در چرخه اسیدسیتریک به دی اکسیدکربن و آب اکسیده شود.
  • یا در ابتدا توسط چرخه گلی اکسیلات برای سنتز کربوهیدرات مصرف شود.

  چرخه کربوهیدرات و تری‌گلیسرید ذخیره ای در دولپه ای ها

  • اکسیداسیون اسیدهای چرب اشباع نشده مانند اولئیک اسید طی مسیری عمومی و مشابه با مسیر مورد اشاره انجام می شود.
  • پیوندهای دوگانه طبیعی اسیدهای چرب اشباع نشده شاید در ساختار سیس وجود داشته باشند که از بتا اکسیداسیون جلوگیری می کند.
  • از اینرو در واکنشی با مشارکت حداقل ۴ آنزیم سه ایزومراز و یک ردوکتاز اسیدهای چرب آزاد به صورت اکسید در می آیند.

  همانند محصولات حاصل از کاتابولیسم همی سلولز و نشاسته تحرک تری آسیل گلیسرول نیز منبع مهمی از کربن و انرژی برای حمایت از رشد گیاهچه می باشد. اسیدهای چرب آزاد و گلیسرول به میزان زیادی به هگزوز و در نهایت به ساکارز تبدیل می شوند. آندوسپرم های کرچک مقادیر فراوانی ساکارز-۶-فسفات سینتاز، ساکارز فسفاتاز و همچنین ساکارز سنتاز دارند. محصول اصلی حاصل از تحرک تری آسیل گلیسرول ساکارز است که طی انتقال فعال به وسیله لپه ها جذب می.شود.

  چرخه کربوهیدرات و تری‌گلیسرید

  چرخه کربوهیدرات و تری‌گلیسرید

  مثالی از تری‌گلیسرید

  1. بیش از ۸۰ درصد ساکارز در محورهای در حال رشد باز توزیع می شوند.
  2. با حذف محور جنینی یک منبع ذخیره ی ساکارز در آندوسپرم و در واکوئل ها وجود دارد.
  3. جذب ساکارز به وسیله لپه ها به میزان زیادی کاهش می یابد.

  در صورت آسیب دیدن گیاهچه های در حال رشد حذف یا آسیب مخزن (محور) چگونگی پرشدن توسط منبع را تغییر می دهد. لپه های برخی بذرها مانند آفتابگردان، هندوانه و کدو تنبل می توانند از استیل کوآنزیم A حاصل از بتا اکسیداسیون اسید چرب برای سنتز اسیدهای آمینه به همراه واکنش های جزئی چرخه اسیدسیتریک و گلی اکسیلات استفاده کنند. محصول معمول در این حالت گلایسین، سرین، اسید گلوتامیک، گلوتامین و گاما-آمینوبوتریک اسید است.

  منبع: کتاب فیزیولوژی خواب و جوانه زنی بذر

  امتیاز شما به این مقاله چقدره؟

  میانگین امتیازات ۵ از ۵

  اشتراک‌گذاری

  دیدگاهتان را بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.