تاریخ :۱۱ بهمن ۱۴۰۱

گیاه پزشکی

روش نگهداری و تکثیر گیاه برگ بیدی + مشکلات رایج برگ بیدی و راه های درمان

روش نگهداری و تکثیر گیاه برگ بیدی + مشکلات رایج برگ بیدی و راه های درمان

بیماری پژمردگی فوزاریومی خربزه و طالبی (Fusarium Wilt of Melon)

بیماری پژمردگی فوزاریومی خربزه و طالبی (Fusarium Wilt of Melon)

بیماری پژمردگی فوزاریومی کدوئیان Fusarium wilt of cucurbites

بیماری پژمردگی فوزاریومی کدوئیان Fusarium wilt of cucurbites

علایم بیماری نماتد سیست طلایی سیب زمینی و مدیریت تلفیقی آفت

علایم بیماری نماتد سیست طلایی سیب زمینی و مدیریت تلفیقی آفت

بیماری ساق سیاه سیب زمینی (Blackleg of Potato) و مدیریت تلفیقی بیماری

بیماری ساق سیاه سیب زمینی (Blackleg of Potato) و مدیریت تلفیقی بیماری

بیماری پژمردگی باکتریایی یا پوسیدگی قهوه ای سیب زمینی

بیماری پژمردگی باکتریایی یا پوسیدگی قهوه ای سیب زمینی

آفات و مشکلات گیاه آپارتمانی پوتوس

آفات و مشکلات گیاه آپارتمانی پوتوس

بیماری پوسیدگی گلگاه میوه گوجه فرنگی

بیماری پوسیدگی گلگاه میوه گوجه فرنگی Blossom End Rot of Tomato

بیماری سفیدک کرکی داخلی یا دروغی (بلایت دیررس) سیب زمینی

بیماری سفیدک کرکی داخلی یا دروغی (بلایت دیررس) سیب زمینی

ویروس دوتایی نواری گوجه فرنگی Tomato Double Virus Streak

ویروس دوتایی نواری گوجه فرنگی Tomato Double Virus Streak

دلایل پیچیدگی برگ گوجه فرنگی + نحوه خسارت و مدیریت تلفیقی بیماری

دلایل پیچیدگی برگ گوجه فرنگی + نحوه خسارت و مدیریت تلفیقی بیماری

آشنایی با ویروس موزاییک معمولی گوجه فرنگی و مدیریت تلفیقی بیماری

آشنایی با ویروس موزاییک معمولی گوجه فرنگی و مدیریت تلفیقی بیماری