تاریخ :۱۱ بهمن ۱۴۰۱

علف های هرز

راهنمای روش برداشت کنجد و مبارزه با علف های هرز

راهنمای روش برداشت کنجد و مبارزه با علف های هرز

برداشت-کلزا-علف هرز

برداشت کلزا و مبارزه با علف هرز

معرفی روش های مبارزه با علف های هرز گلرنگ

دستورالعمل جامع مبارزه با علف های هرز آفتابگردان

انواع علفکش ها برای مبارزه با علف های هرز گندم

انواع علفکش ها برای مبارزه با علف های هرز گندم

علفکش های باریک برگ

مبارزه با علف های هرز کشیده برگ

علفکش های پهن برگ

مبارزه با علف های هرز پهن برگ با علفکش توفوردی

مبارزه شیمیایی با علف های هرز پهن برگ

مبارزه شیمیایی با علف های هرز پهن برگ

مبارزه غیر شیمیایی با علف های هرز مزارع گندم

مبارزه غیر شیمیایی با علف های هرز مزارع گندم

موزاییک نقطه ای گندم (Wheat spot mosaic virus)

ویروس کوتولگی زرد جو (Barley yellow dwarf virus)

انواع علفکش ها برای مبارزه با علف های هرز گندم

اکولوژی علف های هرز و شکل زیستی آنها