تاریخ :۸ خرداد ۱۴۰۲
کربوهیدرات و الیگوساکاریدها + هورمون نشاسته

کربوهیدرات و الیگوساکاریدها + هورمون نشاسته

 • کربوهیدرات و کاتابولیسم الیگوساکاریدهای ذخیره ای + هورمون نشاسته

  زمانی که تری آسیل گلیسرول های ذخیره ای و پروتئین های با وزن مولکولی کم در بذرها وجود ندارند خانواده الیگوساکاریدهای رافینوز نماینده یک محصول ذخیره ای در جنین ها و بافت های ذخیره ای بسیاری از گونه های تک لپه ای و دولپه ای و بازدانگان هستند. اولیگومرهای ساکارز و گالاکتوز در بیشتر حالت ها به صورت رافینوز (گالاکتوزیل-ساکارز) و استاچیوز (دی گالاکتوزیل-ساکارز) وجود دارند. در این مطلب از سایت دی مگ با کربوهیدرات و کاتابولیسم الیگوساکاریدها + هورمون نشاسته آشنا خواهیم شد.

  • حذف واحدهای گالاکتوز نیازمند آنزیم آلفا-گالاکتوزیداز و هیدرولیز ساکارز به وسیله آنزیم اینورتاز است.
  • گالاکتوزطی فسفریلاسیون به گلوکز تبدیل می شود.
  • سپس به UDP-گالاکتوز و طی اپیمریزاسیون به UDP-گلوکز تبدیل می گردد.

  مطالعاتی در ارتباط با فعالیت آلفا-گالاکتوزیداز و اینورتاز طی جوانه زنی گزارش شده است. هر دو حالت اینورتاز واکوئلی و محلول در جنین و بافت های ذخیره ای در حین و به دنبال جوانه زنی وجود دارند و رونوشت ها و سنتز آن ها طی رشد اولیه گیاهچه افزایش می یابد.

  کاتابولیسم الیگوساکاریدهای ذخیره ای

  کاتابولیسم الیگوساکاریدهای ذخیره ای

  کربوهیدرات و الیگوساکاریدهای ذخیره ای رافینوز

  ارتباط فعال با خانواده رافینوز یا تحرک ساکارز ضعیف است و یا وجود ندارد. آلفا-گالاکتوزیداز طی نمو سنتز می شود و در بذرهای بالغ خشک به همراه خانواده رافینوز وجود دارد. در بذرهای گوجه فرنگی و بعضی لگوم ها مانند سویا و نخود فرنگی آلفا گالاکتوزیداز و رافینوز مجزا هستند و در بذرهای خشک این آنزیم در واکوئل حاوی پروتئین های ذخیره ای (PSVS) قرار دارد در حالی که الیگوساکاریدها در داخل سیتوپلاسم هستند. طی جوانه زنی هیدرولیز اولیه توسط اسید آلفا گالاکتوزیداز سبب انتقال رافینوز از سیتوپلاسم به واکوئل حاوی پروتئین های ذخیرهای سالم می شود.

  • جوانه بذرهای نخود فرنگی دارای آنزیم های آنابولیک در مسیر رافینوز هستند که موجب کاتابولیزه شدن آنها می شوند و در شرایطی که جوانه زنی کاهش یافته و یا متوقف می شود سنتز موقتی رافینوزها رخ می دهد.
  • در برخی گونه ها ممانعت از فعالیت-آلفا گالاکتوزیداز در بذرهای سویای آبگیری شده، جوانه زنی را به تأخیر نمی اندازد.
  • همچنین وجود ساکارز و گالاکتوز اضافی در غیاب فعالیت این آنزیم آن را بهبود نمی بخشد.
  • بر خلاف این موضوع اختلال در تجزیه رافینوز در زمان جوانه زنی بذرهای نخود فرنگی به میزان زیادی سبب تأخیر در جوانه زنی آنها می شود.
  • آلفا-گالاکتوزید از نقش مهمی در تحرک همی سلولزهای دیواره سلولی حاوی گالاکتوز مانند گالاکتومانان ها به دنبال جوانه زنی دارد. رافینوز در چغندر وجود دارد.

  می توانید بذور گوجه فرنگی و نخود فرنگی را از سایت دیبای سبز خریداری کنید.

  کربوهیدرات و نام دیگر آن

  کربوهیدرات ها ماکرومولکول های بزرگ زیستی با فرمول مولکولی Cn (H۲O)n از اکسیژن، کربن و هیدروژن تشکیل شده اند. ساکاریدها نام دیگر کربوهیدارت ها هستند و قندها، نشاسته و سلولز را شامل می شوند. کربوهیدرات‌ها گسترده‌ترین مواد آلی هستند. کربوهیدرات ها بر اساس نوع پلیمرشدن به چهار دسته مونوساکاریدها (گلوکز، فروکتوز)، دی ساکاریدها (ساکارز، مالتوز)، الیگوساکاریدها و پلی ساکاریدها (نشاسته، سلولز) تقسیم می شوند. مونوساکاریدها و دی‌ساکاریدها کوچکترین کربوهیدرات‌ها (با وزن مولکولی پایین) هستند و قند نامیده می‌شوند.

  کربوهیدرات و نام دیگر آن

  کربوهیدرات و نام دیگر آن

  الیگوساکاریدهای ذخیره ای + هورمون نشاسته

  الیگوساکاریدها به نوعی پریبیوتیک نیز محسوب می شوند. پریبیوتیک ها ترکیباتی هستند که توسط بدن قابل هضم نیستند. الیگوساکاریدها در دو نوع طبیعی و مصنوعی هستند که از ۳ تا ۱۰ مونوساکارید یا قند تشکیل شده اند و برای تشکیل یک زنجیره طولانی به هم وصل می شوند. منابع طبیعی شامل دانه های غلات و منابع مصنوعی تولید تجاری می شوند و می توان فروکتوالیگوساکارید، مانان الیگوساکارید Oligosaccharide یا گالاکتوالیگوساکارید را نام برد. الیگوساکاریدها در پلی ساکاریدهای غیر نشاسته ای قرار دارند. سلولز، پلی ساکاریدی است که در دیواره سلولی همه گیاهان یافت می‌شود، یکی از اجزای اصلی فیبر غذایی و نامحلول است.

  انواع الیگوساکاریدهای ذخیره ای

  • فروکتو الیگوساکاریدها یا همان الیگوفروکتوز
  • گالاکتو الیگوساکاریدها
  • گلوکولیگوساکاریدها
  • لاکتوزوکروز
  • مالتوتریوز
  • الیگوساکاریدهای شیر انسان

  فرق الیگوساکارید با پلی ساکارید

  تفاوت اصلی بین الیگوساکاریدها و پلی ساکاریدها در این است که زنجیره پلی ساکاریدها معمولا بسیار طولانی تر از زنجیره الیگوساکاریدهاست و حتی می تواند صدها مونوساکارید را در خود جای دهد.

  جشنواره پاییزه
  جشنواره فروش بذر های خاص و کمیاب با بیش از ۱۲۰۰ رقم تنوع
  همین الآن خرید کنید
  فرق الیگوساکارید با پلی ساکارید

  فرق الیگوساکارید با پلی ساکارید

  الیگوساکاریدها + کنترل هورمونی تحرک نشاسته

  روی تنظیم سنتز آنزیم های تجزیه کننده نشاسته به ویژه آلفا-آمیلاز در دانه های جو در رقم انتخابی هیمالیا کار شده است. مزیت آن این است که پوشینه ندارد، لایه آلورن می تواند به سرعت از آندوسپرم نشاسته ای جدا شود و نیاز ضروری به جیبرلین برای تحریک سنتز آنزیم هیدرولیزی دارد در حالی که این یک مدل خوبی برای درک تنظیمات هورمونی است، بسیاری از ارقام جو و سایر غلات پاسخ روشنی به کاربرد هورمون نشان نمی دهند. دلیل آن وجود جیبرلین در بذرهای بالغ است که از گیاه مادری وارد شده یا به دلیل سنتز سریع هورمون و توزیع آن از جنین پس از آبگیری است. کاربرد جیبرلین سرعت تولید آنزیم را افزایش دهد.

  نقش هورمون جیبرلین

  لایه آلورن بافتی است که به هورمون جیبرلین پاسخ می دهد. هورمون تغییرات زیادی در سوخت و ساز لایه آلورن القا می کند که سنتز و انتقال آلفا-آمیلاز و سایر آنزیم ها را سبب گردیده که بر تحرک محتویات آندوسپرم نشاسته ای اثر دارد.

  • جیبرلین روی لایه های آلورن در جو تیمار گردید.
  • در مدت ۳-۲ ساعت نسخه های آلفا-آمیلاز القا شد و به دنبال آن رونویسی برای تولید این آنزیم انجام گردید.
  • در موقع سنتز حداکثر در حدود ۲۵ درصد از نسخه های لایه آلورن مختص این آنزیم بود.
  نقش هورمون جیبرلین

  نقش هورمون جیبرلین

  در جو و گندم چندین ایزوفرم مختلف انواع پس ترجمه ای از ژن مشابه و ایزوزیم که از ژن های مختلف در خانواده چندژنی که می شوند مجزا وجود دارند که هر کدام دارای نقطه ایزوالکتریک (pl) مختص به خود هستند. ذرت، سورگوم، برنج و یولاف وحشی نقطه ایزوالکتریک پایینی دارند. در جو ۱۰ ژن آلفا آمیلاز وجود دارد که در لایه آلورن بیان می شوند و ۶ مورد از آنها با نقطه ایزوالکتریک بالا است. این ژن ها به سرعت رونویسی می شوند و پاسخ سریع تری به جیبرلین می دهند. یعنی آنزیم های مختلف به علت تفاوت در ساختارهای متصل به کربوهیدرات تمایل متفاوتی در اتصال به دانه های نشاسته و آزادسازی پلیمرها در طی تجزیه نشاسته نشان می دهند.

  هیدرولیز پروتئین های ذخیره ای

  • سنتز مجدد آلفا-آمیلاز به منابع آماده اسیدهای آمینه نیاز دارد.
  • پاسخ اولیه به جیبرلین هیدرولیز پروتئین های ذخیره ای در لایه آلورن است.
  • پروتئازها در واکوئل حاوی پروتئین های ذخیره ای سلول های تازه آبگیری شده و خشک وجود دارند.
  • پروتئازها دارای فعالیت کم یا فاقد فعالیت هستند زیرا پی اچ pH درونی این اندام بالاتر از حد طبیعی برای این آنزیم ها است.
  هیدرولیز پروتئین های ذخیره ای

  هیدرولیز پروتئین های ذخیره ای

  کاهش pH از ۷ به ۵ یا کمتر با پمپ فعال محرک جیبرلین از یون های هیدروژن (H) به واکوئل حاوی پروتئین های ذخیره ای در اطراف غشا حاصل می شود و این پروتئازها را فعال می کند. بنابراین در هیدرولیز پروتئین های ذخیره ای و آزادسازی اسیدهای آمینه به مجتمع سنتزی پروتئین در سیتوپلاسم نقش دارد. سایر هیدرولیز کننده ها مانند لیپازها، نوکلئازها و فسفاتازها نیز فعال می گردند. کربوهیدرات ها و الیگوساکاریدها + هورمون نشاسته در گیاه نقش بسزایی دارند.

  منبع: کتاب فیزیولوؤی خواب و جوانه زنی بذر

  امتیاز شما به این مقاله چقدره؟

  میانگین امتیازات ۵ از ۵

  اشتراک‌گذاری

  دیدگاهتان را بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.