تاریخ :۹ مهر ۱۴۰۲

سید محمد ملانوروزی

بادرنجبویه-طعم-سلامتی

چای بادرنجبویه با طعم سلامتی

طبیعی-بارور-خاک

راه های طبیعی بارورتر شدن خاک

برگ-شوید-آشپزی

استفاده از برگ شوید در آشپزی

بلایت-غوزه-پنبه

بلایت باکتریایی غوزه پنبه

نماتود مولد گره ریشه پنبه (Root-Knot Nematodes)

پوسیدگی-غوزه-پنبه

پوسیدگی غوزه و تار پنبه

پژمردگی فوزاریومی پنبه (Fusarium Wilt)

سفیدک پودری اسپرس (Sainfoin Powdery Mildew)

نماتود ساقه و پیاز گیاهان علوفه ای (Bulb and stem Nematode)

سفیدک کرکی یونجه و شبدر (Downy Mildew)

پژمردگی فوزاریومی یونجه (Fusarium Wilt)

زنگ یونجه (Alfalfa Rust)