تاریخ :۱۰ مهر ۱۴۰۲
برق-زدگی-نخود

بیماری برق زدگی نخود

 • بیماری برق زدگی نخود

  عامل بیماری برق زدگی

  عامل بیماری برق زدگی نخود به دو فرم ناقص Ascochyta rabiei و کامل Didymella rabieii می باشد. ایـن قـارچ یـک آسکومیست است که در مرحله غیر جنسی تولیـد پیکنیـدیوم و در فـرم جنـسی تولیـد آسـکوکارپ از نـوع پریتـسیوم کــاذب می نمایــد. 

  علایم بیماری برق زدگی نخود 

  • این علایم در مزرعـه نخـود به صورت لکه ای زرد وخشک شده می باشد. آلودگی از طریق اسپورهای هوازاد به صورت لکـه های نکروز در برگ های جوان مشاهده می گردد.
  • این بیماری در مزرعه به صورت لکـه ای دیده می شود.
  • بارندگی شدید سبب پخش اسپور قارچ و شیوع شدید آلودگی می شود. شـرایط مـــــساعد جهـــــت گـــــسترش بیمـــــاری بارنـــــدگی شـــــدید همـــــراه بـــــا بـــــاد می باشـــــد. روی برگچه وکپسول ها لکه های گرد و رویی ساقه لکه های کشیده سفید رنگ کـه بعـدا قهـوه ای شـده و در آنها نقاط ریز سیاه رنگ (پیکنیدیوم) تشکیل می شود.
  • این بیماری بـه کپـسول می زنـد سـبب آلودگی بذر می شود. بذرهای آلوده، لاغر و چروکیـده مـی شـوند و روی آنهـا پیکنیـدیوم تـشکیل می شود. اگر بذر آلوده کشت شود و رطوبت هم بالا باشد اولین علایم آلودگی روی طوقه نباتات کوچک دیـده می شود که در شرایط گرم و مرطوب قارچ از روی طوقه به قسمت های  بالایی رفته و برگچه ها را آلوده می کنـد. آلودگی بذرها یکی از عوامل انتقـال بیماری به مناطق دیگر و فصل زراعی بعد می باشد. روی بذرها لکه های قهوه ای کمرنگ مشاهده می گردد.

  چرخه زندگی 

  مرحله تولید مثل غیر جنسی قارچ که در طول فصل زراعی روی بوته های نخود صورت می گیرد پیکنید قارچ به صورت نقاط تیره رنگ گلابی شکل روی دوایر متحدالمرکزی در اندام میزبان تشکیل می شود. با جذب رطوبت پیکنیدهای رسیده تولید پیکنیدیوسپور می کند که عامل توسعه بیماری در طول فصل رشد می باشد. مرحله کامل قارچ به صورت ساپروفیت روی بقایای نخود یا غلاف های آلوده باقیمانده در مزرعه در زمـستان مـی باشد. بقای قارچ در روی بقایای گیاهی ( ۳ تا ۴ سال) و بذر ( تا ۳ سال ) می باشد. این قارچ هتروتالیک اسـت. زمستان گذرانی قارچ در شهر فارس به صورت آسکوکارپ در کاه و کلش می باشد.

   کنترل برق زدگی 

  بذر سالم، تناوب و شخم عمیق، تنطیم تاریخ کاشت، آبیاری منظم، کاشت ارقام مقاوم.

  سمپاشی با سموم: آلودگی بذر زاد به وسیله ضدعفونی بذر با مخلوطی از سموم تیرام و باویستین و یا سموم هگزاکاپ، کاپتان و رورال قابل کنترل است. در مراحل رشدی مختلف نیز پاشیدن ۳-۲ بار هگزاکاپ ، کاپتان و دیتیان ام-۴۵ به خوبی بیماری را کنترل می کند.

  بیماری برق زدگی نخود

  برق زدگی نخود

  جشنواره پاییزه
  جشنواره فروش بذر های خاص و کمیاب با بیش از ۱۲۰۰ رقم تنوع
  همین الآن خرید کنید

  منبع:

  بیماری های مهم بذرزاد حبوبات، سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر ونهال، نویسنده لیلا زارع، ۱۳۸۸

  امتیاز شما به این مقاله چقدره؟

  میانگین امتیازات ۵ از ۵

  دیدگاهتان را بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.