تاریخ :۲ مهر ۱۴۰۲
بیماری-دارویی-راولفیا

بیماری گیاه دارویی راولفیا

 • بیماری گیاه دارویی راولفیا

  ۱.بیماری پژمردگی گیاه دارویی راولفیا

  این بیماری گیاه دارویی راولفیا باعث ایجاد خسارت قابل توجه به محصول می شود.

   علائم بیماری 

  علائم اولیه بیماری شامل پژمردگی شاخه ها و به دنبال آن پژمردگی کل گیاه است، در مراحل پیشرفته بیماری ناحیه طوقه و قسمت ریشه زیر سطح زمین به رنگ تیره در می آید. گیاهان دو ساله بیشتر تحت تأثیر بیماری قرار می گیرند. تغییر رنگ پوست ریشه در گیاهچه ها و گیاهان جوان بسیار مشهود است. علائم بیماری به وسیله ریزش برگ ها و پیچیدگی برگ ها به سمت بالا قابل تشخیص است. در مراحل پیشرفته گل گیاه تحت تأثیر قرار گرفته و علائم به صورت خشکیدگی برگ ها و مرگ گیاه ظاهر می شود.

  عامل بیماری 

  Fusarium oxysporum f.sp. rauvlfii Janardhanan, Ganguly & Husain میسلیوم ها پنبه ای، به رنگ سفید مایل به صورتی و دارای میکروکنیدی و ماکروکنیدی هستند. ماکروکنیدی ها روی کنیدیوفورهای منشعب در اسپوردوکیوم تولید می شوند و اکثرا دارای ۳ تا ۲ دیواره و به ندرت ۱ یا ۴ دیواره عرضی هستند به رنگ روشن، هلالی شکل هستند.

  عامل بیماری در شرایط آزمایشگاه تولید مقدار زیادی آنزیم های هیدرولیتیک می کند. بافت میزبان نیز تحریک به تولید آنزیم های پکتولیتیک می شود. به نظر می رسد تولید این آنزیم ها پاسخی به تخریب وسیع بافت های میزبان در مدت بیماری زایی باشد.

  پژمردگی-راولفیا

  پژمردگی راولفیا

  ۲.بیماری سفیدک پودری گیاه راولفیا

  در هند بیماری گیاه دارویی راولفیا به صورت شایع در مزارع R. serpentina مشاهده شده است. علائم ویژه بیماری به صورت پیچیدگی برگ های آلوده است همچنین سطح برگ ها نیز از پوشش سفید رنگ قارچ به صورت لکه ای به هم پیوسته پوشیده می شود که شامل کنیدی و کنیدیوفورهای قارچ عامل بیماری است. عامل بیماری Leveillula taurica(Lev) Atz می باشد.

  مبارزه :

  سمپاشی در زمان ظهور اولین علائم بیماری با یکی از ترکیبات سولفور قابل حل در آب ( %۰/۳) یا کاراتان۰/۰۵ % می توان بیماری را کنترل کرد.

  ٣. پوسیدگی جوانه و سوختگی برگ

  سوختگی برگی و پوسیدگی جوانه از گونه R. serpentina در گیاهان آزمایشی مشاهده شده است ایجاد بیماری بر روی گیاهان یک ساله بسیار متداول است. در کشت های جوان به طور معمول بیماری مخرب گزارش شده است.

  علائم بیماری

  ابتدا لکه های کوچک گرد به رنگ قهوه ای با حاشیه زرد بر روی  پهنک برگ ها ظاهر می شود. در ادامه این لکه ها بزرگ شده و تشکیل زخم های دایره ای بزرگ مایل به قهوه ای تیره می دارد که کلی برگی را در برمی گیرد و در نتیجه برگ های آلوده دچار ریزش می شوند. در بعضی موارد قسمت های جوان وظریف سرشانه ها نیز آلوده و جوانه های فرعی دچار مرگ می شوند. قسمتی از ساقه درست زیر جوانه های آلوده به رنگ سیاه مایل به ارغوانی می شود. جوانه های گل و حتی میوه ها نیز تحت تاثیر قرار می گیرندـ

  عامل بیماری :Alternaria alternata Nees (Syn: Alternaria alternata (Fr) Keissler)  می باشد.

  مبارزه 

  بیماری گیاه دارویی راولفیا را می توان به وسیله سمپاشی گیاهان آلوده با دیتان (% ۰/۳)۴۵-M  کنترل کرد.ضد عفونی بذر با قارچ کش ها نیز آلودگی را به میزان زیادی کاهش می دهد.

  ۴. لکه برگی بیماری گیاه دارویی راولفیا

   علایم بیماری گیاه دارویی راولفیا

  لکه برگی گیاه R. serpentine به صورت لکه های کوچک به رنگ زرد است که به تدریج به یکدیگر پیوسته
  اندازه آنها افزایش یافته و به رنگ قهوه ای تیره تغییر می کند. ابتدا در سطح زیرین برگ ها لکه های ارغوانی رنگ ظاهر می شود بعد از یک هفته قسمت های آلوده به رنگ قهوه ای تیره تغییر می کند و در ادامه برگ های آلوده مرده و ریزش می یابند.

  عامل بیماری Cercospora rauvolfae Chupp & Muller  می باشد.
  کنیدیوفور های این قارچ به صورت گروه های متراکم تشکیل می شود. کنیدیوفورها کمرنگ تا قهوه ای تیره و به سمت انتها باریک می شود. یک بیماری مشابه از این گونه گزارش کردند که توسط قارچ Cercospora serpentina  Pandotra & Husain
  ایجاد می شود.

   علایم بیماری

  بیماری لکه برگی دیگری در گونه R. serpentina دیده شده است که در نهالستان های جنگلی یک ساله شیوع دارد. آلودگی باعث به وجود آمدن لکه های بزرگ، به رنگ قهوه ای مایل به سبز و به صورت نامنظم در نواحی آلوده ایجاد می شود بافت ها در قسمت بیمار نرم می شوند و بر روی برگ های آلوده تولید اسکلروت هایی به رنگ قهوه ای می کند. برگ های آلوده ریزش می کند آلودگی شدید باعث ریزش ۵۰ تا ۷۰ برگ های گیاهان آلوده می شود.
  عامل بیماری : Rhizoctonia solani Khun می باشد.

  جشنواره پاییزه
  جشنواره فروش بذر های خاص و کمیاب با بیش از ۱۲۰۰ رقم تنوع
  همین الآن خرید کنید

  لکه-برگی-راولفیا

  لکه برگی راولفیا

   علایم بیماری

  در مادهیا پرادش هند بیماری سوختگی برگی دیگری از گونه R. serpentilat در مزارع چهار ساله مشاهده شده است. معمولا عامل بیماری به نوک و گاهی حاشیه برگ های گیاهان حمله می کند. عامل بیماری ابتدا برگ های پایینی را آلوده و به سمت بالا گسترش می یابد. قارچ عامل بیماری بر روی سطح بالایی برگ ها تولید اسپور می کند و پیکنیدهای سیاه تا قهوه ای تیره رنگ آنها به صورت نامنظم بر روی قسمت های آلوده پراکنده است. قسمت های آلوده اغلب به سمت بالا چیده و شکننده می شود.

  عامل بیماری گیاه دارویی راولفیا Phomopsis sethii Mehrotra می باشد.  پیکنید ها به رنگ قهوه ای تیره تا سیاه، دارای منفذ و کمی نوک دار هستند. مختصری در بافت میزبان فرو رفته و تنها یک نوع پکیدیوسپور دارند.

   علایم بیماری

  بیماری سوختگی برگی دیگری در مزارع R. serpentina  هند گزارش شده است. علائم سوختگی سطح زیادی از برگ را می پوشاند. علائم اولیه به صورت لکه های کوچک سیاه رنگ، به شکل گرد با زاویه دار بر روی برگ ها ظاهر می شود. لکه های کوچک معمولا یک یا دو عدد در نوک و امتداد حاشیه برگ ها وجود دارد که به سرعت پخش و گسترش یافته و قسمت زیادی از برگ مورد حمله بیمار گر قرار می گیرد.

  در شرایط مناسب تمام برگ تحت تاثیر عامل بیماری قرار می گیرد. برگ های بیمار ضعیف، کمرنگ و به تدریج خشک می شوند. قارچ عامل بیماری بر روی سطح بالایی برگ ها به شدت اسپورزایی می کند و تولید کنیدهای فراوان به رنگ قهوه ای روشن تا سیاه مایل به قهوه ای می کند.

  عامل بیماری Macrophomina phaseolina (Tussi) Goid می باشد.
  کنیدی ها به رنگ قهوه ای روشن با قهوه ای تیره، دارای منفد و در بافت میزبان فرو رفته اند.

  سوختگی-برگ-راولفیا

  سوختگی برگ راولفیا

   علایم بیماری

  بیماری سوختگی برگی دیگری تحت تاثیر قرار گرفته است. عامل بیماری قدرت بقای نسبتا طولانی دارد و بر روی برگ ها تولید لکه های سیاه مایل به خاکستری با پیکنیدهای عمیق فرو رفته در بافت بیمار می کند. ابتدا برگ های پایینی مورد حمله قرار گرفته و بیماری  به سمت بالا توسعه می یابد. لکه ها بر روی برگ ها به صورت نواحی کوچک به رنگ سیاه مایل به خاکستری می شود.

  به طور معمول بر روی برگ ها ۲ تا ۶ لکه و گاهی در حدود ۱۴ تا ۱۸ لکه تشکیل می شود لکه ها بر روی تمام سطح برگ پخش شده و اغلب به هم می پیوندند لکه ها توسط یک ناحیه کلروتیک احاطه می شود. آلودگی باعث برگ ریزی شدید می شود.

  عامل بیماری: Mycosphaerella rauvolfiae Ramker & Ramker  است و پیکنیدها به رنگ قهوه ای روشن تا قهوه ای تیره، منفذدار، کاملا فرو رفته در بافت میزبان می باشد.

  منبع :

  کتاب بیماری های مهم گیاهان دارویی، انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد، ۱۳۸۹

  امتیاز شما به این مقاله چقدره؟

  میانگین امتیازات ۵ از ۵

  دیدگاهتان را بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.